Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden ZenVol Studio

Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27310850.

Artikel 1. Definities en algemeen
In deze voorwaarden (hierna: voorwaarden) wordt verstaan onder:
ZenVol Studio: de eenmanszaak ‘IZenVol Studio’, gevestigd te Arnhem.

Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, die aan ZenVol Studio opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden of een offerte hiervoor heeft aangevraagd.

Consument: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, die aan InBloei Coaching opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden of een offerte hiervoor heeft aangevraagd.

Wederpartij: Zowel Opdrachtgever als Consument.

Partijen: ZenVol Studio en Wederpartij samen.

Diensten: advies, yoga, coaching en workshops op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, leefstijl en voeding.

Afwijken van deze voorwaarden is slechts mogelijk indien deze afwijkingen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Indien één of meer van de bepalingen in de voorwaarden nietig zijn of door rechterlijke tussenkomst vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van de voorwaarden volledig van toepassing.

Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over schriftelijk, wordt hier tevens onder verstaan per e-mail.

Artikel 2. Offertes en totstandkoming overeenkomst
Alvorens ZenVol Studio aan de Opdrachtgever een offerte verstuurt, vindt eerst een vrijblijvend intakegesprek plaats.

Alvorens ZenVol Studio aan de Consument een intakeformulier verstuurt, vindt eerst een vrijblijvend adviesgesprek plaats. Op grond daarvan wordt het intakeformulier doorgesproken en het coachingstraject bepaald.

Alle offertes van ZenVol Studio zijn vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na offertedatum.

Alle in een offerte vermelde prijzen zijn voor Opdrachtgever exclusief BTW.Alle in een intakeformulier vermelde prijzen zijn voor Consument inclusief BTW.

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat ZenVol Studio de door Wederpartij voor akkoord ondertekende offerte of intakeformulier, retour heeft ontvangen.

Indien Consument de leeftijd van 17 nog niet heeft bereikt, dienen beide ouders / verzorgers het intakeformulier te ondertekenen.

De overeenkomst wordt aangegaan voor het verrichten van een bepaalde dienst, welke Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zullen overeenkomen, en eindigt van rechtswege zodra de dienst is verricht.

Artikel 3. Uitvoering overeenkomst
Wederpartij dient tijdig alle gegevens te overleggen, waarvan InBloei Coaching aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

Wanneer de gegevens uit het vorige lid niet tijdig zijn verstrekt aan ZenVol Studio, heeft ZenVol Studio het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Eventuele extra kosten die uit deze vertraging voortvloeien worden bij Wederpartij in rekening gebracht.

Afwijking in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen is geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomsten, indien deze afwijkingen in redelijkheid van ondergeschikte betekenis zijn voor Wederpartij.

ZenVol Studio zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Alle overeenkomsten tussen Partijen zien op een inspanningsverplichting, tenzij

Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een resultaat zijn overeengekomen en dit resultaat met voldoende bepaalbaarheid is omschreven.

Termijnen, waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, of die anderszins ten gunste van de Wederpartij zijn gesteld, zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen.

De uitvoering van de voor Wederpartij te verrichten werkzaamheden geschiedt uitsluitend ten behoeve van Wederpartij. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Indien ZenVol Studio op locatie van Wederpartij of Derden werkzaamheden verricht, draagt Wederpartij of Derden zorg voor een geschikte ruimte, die voldoet aan de wettelijk gestelde normen.

Wederpartij dient zorg te dragen voor alle faciliteiten die naar het oordeel van ZenVol Studio noodzakelijk zijn.

Indien Consument de leeftijd van 17 nog niet heeft bereikt, dienen beide ouders / verzorgers, tijdens de sessie tussen Consument en ZenVol Studio, telefonisch bereikbaar te zijn.

Artikel 4. Geheimhouding
ZenVol Studio en Wederpartij zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en gegevens die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen.
Informatie heeft als vertrouwelijk te gelden als dit voortvloeit uit de aard van de informatie, tenzij uitdrukkelijk door de andere Partij is medegedeeld.

De in lid 1 bedoelde geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregels ZenVol Studio een informatieplicht opleggen.

Gesprekken, sessies en andere contacten die tussen ZenVol Studio en Wederpartij plaatsvinden, zijn strikt vertrouwelijk. Noch ZenVol Studio, noch de Wederpartij is verplicht enige informatie voortkomend uit deze contacten te overleggen met derden. Voorgaande leidt slechts uitzondering indien

ZenVol Studio kennis of het vermoeden heeft dat sprake is van een situatie die een acute en ernstige bedreiging kunnen vormen voor leven of gezondheid van Wederpartij.

Artikel 5. Wijziging overeenkomst
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is de overeenkomst te wijzigen, zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.

ZenVol Studio zal bij de in onderling overleg overeengekomen aanpassing van de overeenkomst aangeven in hoeverre dit een wijziging van het honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 6. Vergoeding en betaling
Indien de vergoeding van ZenVol Studio wordt berekend op basis van een uurtarief, geldt als kleinste tijdseenheid 20 minuten.

De vergoeding van ZenVol Studio is exclusief reiskosten. Voor Consumenten buiten Arnhem wordt het wettelijke tarief voor reiskosten in rekening gebracht. Voor de Opdrachtgever wordt per Dienst afzonderlijk de reiskosten overeengekomen.

ZenVol Studio is gerechtigd een voorschot van maximaal 50% van de vergoeding van Consument te verlangen, dan wel gehele vooruitbetaling van Opdrachtgever te verlangen.

ZenVol Studio is te allen tijde gerechtigd in termijnen te factureren.

Betaling door Opdrachtgever dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden.

Betaling door Consument dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te geschieden.

Bij betaling van een voorschot geldt een termijn van zeven dagen na factuurdatum.

Indien Wederpartij niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, verkeert hij door dat enkele feit in verzuim, zonder dat daartoe enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist. Ingeval van verzuim van Wederpartij is ZenVol Studio gerechtigd over het niet of niet tijdig betaalde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, lopend vanaf de verzuimdatum tot aan de dag van algehele voldoening.

Indien Wederpartij tekortschiet in de nakoming van één of meerdere verplichtingen jegens ZenVol Studio, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, in en buiten rechte, voor rekening van Opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke kosten minimaal 15% van het factuurbedrag bedragen met een minimum van € 45,-.

Indien Consument tekortschiet in de nakoming van één of meerdere verplichtingen jegens ZenVol Studio, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, in en buiten rechte, voor rekening van Consument, waarbij de buitengerechtelijke kosten minimaal:
Over de eerste € 2.500,–                    15%
Over de volgende € 2.500,–               10%
Over de volgende € 5.000,–                 5%
Over de volgende € 190.000,–             1%
Over het meerdere                             0,5%, met een maximum € 6775,- bedragen.

ZenVol Studio is gerechtigd een minimum van € 40,- en een maximum van € 6775,- aan buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

Wederpartij is niet gerechtigd tot opschorting en / of verrekening van zijn verplichtingen jegens ZenVol Studio.

Door Wederpartij betaalde bedragen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al geeft Wederpartij aan dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 7. Annulering
Een sessie dient telefonisch geannuleerd te worden. Indien de sessie op maandag wordt geannuleerd dan dient annulering via sms en / of e-mail te geschieden.

Indien Wederpartij niet aanwezig kan zijn bij een sessie met ZenVol Studio, vindt geen restitutie plaats van betaalde gelden.

Wanneer Wederpartij tot 15 minuten te laat verschijnt bij een sessie dan wordt de sessie geannuleerd en in rekening gebracht bij Wederpartij.

Indien Wederpartij een sessie wil annuleren, dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

In afwijking van het vorige lid, is Wederpartij geen annuleringskosten verschuldigd, wanneer Partijen een nieuwe datum voor de sessie schriftelijk overeenkomen.

ZenVol Studio behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname, ziekte etc. een workshop schriftelijk te annuleren. In overleg met Wederpartij vindt dan een overboeking plaats naar dezelfde workshop op de eerstkomende beschikbare datum.

ZenVol Studio behoudt zich het recht voor om een workshop te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen.

ZenVol Studio behoudt zich het recht voor om een dienst te annuleren in het geval zich een overmachtssituatie voordoet en / of het programma te wijzigen wanneer de omstandigheden dit vereisen. Wanneer een dienst wordt geannuleerd door ZenVol Studio, krijgt Wederpartij het volledige bedrag dat betaald is voor de betreffende training retour of wordt in overleg met Wederpartij een alternatieve datum gepland.

Artikel 8. Klachten
Klachten over de dienstverlening en / of factuur dienen door Opdrachtgever, op straffe van verval, binnen 10 werkdagen na levering van de dienstverlening, schriftelijk bij ZenVol Studio gemeld te worden.

Klachten over de dienstverlening en / of factuur dienen door Consument, op straffe van verval binnen 60 dagen na levering van de dienstverlening, schriftelijk bij ZenVol Studio gemeld te worden.

Een klacht schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
Indien een klacht gegrond is, zal ZenVol Studio alsnog nakomen zoals overeengekomen, tenzij dit reeds voor Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 9. Aansprakelijkheid ten opzichten van Opdrachtgever
ZenVol Studio is tegenover Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst. Daarvan is sprake indien ZenVol Studio niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van de overeenkomst, welke wel van haar verwacht had mogen worden.

Indien ZenVol Studio aansprakelijk zou zijn voor door Opdrachtgever c.q. geleden schade, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd krachtens de door ZenVol Studio afgesloten beroeps- / bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het voor ZenVol Studio geldende eigen risico.

Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van ZenVol Studio jegens Opdrachtgever beperkt tot de vergoeding van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

In afwijking van hetgeen onder lid 3 van dit artikel is bepaald, wordt bij een overeenkomst met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

ZenVol Studio is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door Opdrachtgever, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: gevolgschade, gederfde winst, schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie, emotionele schade of schade voortvloeiende uit beslissingen die Opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met ZenVol Studio.

ZenVol Studio is niet aansprakelijk voor: door Opdrachtgever geleden schade, van welke aard ook, indien deze schade veroorzaakt is door onjuiste en / of onvolledig verstrekte gegevens door de Opdrachtgever, zoals bedoeld in artikel 3 lid 1.

Opdrachtgever vrijwaart ZenVol Studio tegen alle aanspraken van derden die met de uitvoering van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en ZenVol Studio samenhangen.

De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ZenVol Studio.

Artikel 10. Aansprakelijkheid ten opzichte van Consument
ZenVol Studio is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan doordat ZenVol Studio is uitgegaan van door of vanwege Consument verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

ZenVol Studio is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst van door Consument, op advies van ZenVol Studio, ingeschakelde derden.

ZenVol Studio heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Consument ongedaan te maken.

De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ZenVol Studio.

Artikel 11. Overmacht
Indien ZenVol Studio haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen als gevolg van overmacht, dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat ZenVol Studio alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop ZenVol Studio geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ZenVol Studio niet in staat is de verplichtingen na te komen. Ziekte, overlijden van de persoon die de opdracht uitvoert en / of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.

Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden zijn Partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Indien ZenVol Studio bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is hij gerechtigd het reeds verrichte deel afzonderlijk te factureren en is Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 12. Intellectueel Eigendom
Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde en / of ter beschikking gestelde zaken zoals onder andere, maar niet uitsluitend, workshop materiaal, documentatie, rapporten, coaching materiaal, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij ZenVol Studio of diens licentiegevers.

Artikel 13. Opschorting en ontbinding
Indien:
Wederpartij in gebreke is met het (tijdig)nakomen van enige verplichting met betrekking tot een overeenkomst;

Aannemelijk is dat Wederpartij niet, niet volledig en / of niet tijdig aan een verplichting jegens ZenVol Studio zal (kunnen) voldoen;

Wederpartij in staat van faillissement verkeerd, onder curatele is gesteld, surseance van betaling heeft verkregen of de wettelijke schuldsaneringsregeling op Wederpartij van toepassing is verklaard, of een verzoek daartoe aanhangig is;

Heeft ZenVol Studio het recht om de nakoming uit hoofde van alle tussen Partijen bestaande overeenkomsten op te schorten, dan wel deze overeenkomsten zonder enige ingebrekestelling en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
Opschorting en ontbinding zijn slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

Tevens is ZenVol Studio bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Alle eventuele verplichtingen van Wederpartij jegens ZenVol Studio worden na ontbinding of opschorting onmiddellijk opeisbaar.

Opschorting en / of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds verrichte werkzaamheden onverlet. Tevens is ZenVol Studio gerechtigd om van Wederpartij vergoeding van schade, kosten en interesten veroorzaakt door de wanprestatie van de Wederpartij en de ontbinding van de overeenkomst, daaronder begrepen het door ZenVol Studio gederfde inkomen, te vorderen.

Artikel 14. Slotbepalingen
Op elke overeenkomst tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing.
Deze voorwaarden blijven van kracht indien ZenVol Studio van naam, rechtsvorm en / of eigenaar verandert.

ZenVol Studio is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. ZenVol Studio zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan Wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is meegedeeld, treden wijzigingen jegens Wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Elk geschil tussen Partijen, dat mocht ontstaan naar aanleiding van of samenhangen met de uitvoering van een overeenkomst tussen Partijen, wordt naar keuze van ZenVol Studio voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement Den Haag.

Deze voorwaarden treden in werking op 1 februari 2016.